top of page

Detta säger kamerabevakningslagen om kameraövervakning för företag

Uppdaterat: 19 mars

Kamerabevakningslagen reglerar hur kamerabevakning får användas i Sverige. Lagen gäller för alla som bedriver kamerabevakning, oavsett om det är en myndighet, ett företag eller en privatperson. För företag och andra organisationer gäller samma regler som för andra privatpersoner. Det innebär att organisationen inte behöver ansöka om tillstånd för att bedriva kamerabevakning, men att bevakningen måste vara laglig.


När är krävs tillstånd för kamerabevakning?

Enligt kamerabevakningslagen behövs det inget tillstånd för kameraövervakning om den sker för ett berättigat syfte och inte innebär ett oproportionerligt intrång i den personliga integriteten.

För företag och andra organisationer är de vanligaste berättigade syftena att:

 • Öka tryggheten och säkerheten i verksamheten

 • Förhindra brott eller olyckor

 • Kontrollera tillträdet till verksamheten

 • Upprätthålla ordningen i verksamheten


Får ma ha kamerabevakning på jobbet?

Kameraövervakning i lokaler, till exempel i butiker, kontor och fabriker, anses vara ett mer integritetskänsligt intrång än bevakning utomhus. Därför måste organisationen kunna visa på ett starkt berättigat behov av kameraövervakning för att den ska vara tillåten.


Kamerabevakning i en affär eller lokal

Här är några exempel på vad som kan utgöra ett starkt berättigat behov:

 • Förekomsten av brottslighet eller skadegörelse i verksamheten

 • Risk för olyckor, till exempel i produktionsmiljöer

 • Behov av att kontrollera tillträdet till verksamheten


Vad gäller för kameraövervakning utomhus?

Kameraövervakning utomhus, till exempel på parkeringsplatser och i närheten av verksamheter, anses vara ett mindre integritetskänsligt intrång. Därför behöver organisationen inte visa på ett lika starkt berättigat behov av kameraövervakning för att den ska vara tillåten. Det är dock viktigt att kameraövervakningen sker på företagets egendom.


Kamerabevakning utomhus på en parkeringsplats.

Här är några exempel på vad som kan utgöra ett berättigat behov:

 • Förekomsten av brottslighet eller skadegörelse i verksamhetens närhet

 • Risk för olyckor, till exempel på parkeringsplatser

 • Behov av att kontrollera tillträdet till verksamhetens närhet


Kameraövervakning på allmän plats

Kamerabevakning får inte riktas till en plats dit allmänheten har tillträde, i detta fall krävs det tillstånd.


Tillträde till en plats innebär att allmänheten har tillåtelse och möjlighet att vistas där. Om en plats har en begränsad krets av personer som får vara där, indikerar det att allmänheten inte har tillträde till den platsen. Dessutom, om platsen är fysiskt avgränsad, exempelvis genom låsbara dörrar eller staket, tyder det också på att det inte är en plats där allmänheten har tillträde.


Även om en plats är stängd för allmänheten under en viss tid för övervakning, men är öppen vid andra tillfällen, anses det fortfarande vara en plats där allmänheten har tillträde.

Exempel på platser där allmänheten har tillträde inkluderar gator, torg, kollektivtrafik, ankomst- och avgångshallar, offentliga myndighetslokaler, samt väntrum och receptioner på skolor och sjukhus.


Däremot finns det platser dit allmänheten inte har tillträde, såsom renodlade personalutrymmen, korridorer på skolor och områden som är inhägnade och avsedda endast för personalens användning.


Vart ansöker man om tillstånd för kameraövervakning?

Tillstånd för kamerabevakning söks hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).


Övriga krav på kamerabevakning

Utöver kravet på ett berättigat syfte finns det ytterligare krav som organisationen måste uppfylla för att kameraövervakningen ska vara laglig.

Dessa krav handlar bland annat om:

 • Upptagningsområdet: Kameran får inte riktas mot privata utrymmen, till exempel balkonger eller fönster.

 • Upptagningstiden: Bild och ljud får inte spelas in i onödan.

 • Lagring av uppgifter: Uppgifter om den som har filmats får inte lagras i onödan.

 • Endast vissa utsedda får ta del av det inspelade materialet

 • Skyltar som är kompatibla enligt GDPR måste sättas upp där kamerabevakningen sker.


Att göra en intresseavvägning

I de fall där det inte är helt klart om ett berättigat behov av kamerabevakning föreligger, måste organisationen göra en intresseavvägning. Det innebär att organisationen måste väga det enskilda intresset av att inte bli bevakad mot organisationens intresse av att bedriva kamerabevakning.

I intresseavvägningen ska organisationen ta hänsyn till följande faktorer:

 • Behovet av kamerabevakning

 • Intrångsgraden i den personliga integriteten

 • Möjligheten att använda andra åtgärder för att uppnå samma syfte


Vad är straffet för brott mot kamerabevakningslagen?

I den nuvarande lagstiftningen om kameraövervakning finns det en straffbestämmelse som stadgar att den som överträder vissa bestämmelser i lagen kan bli föremål för böter eller fängelse i upp till ett år.


Sammanfattning

Kamerabevakning är ett effektivt sätt att förebygga brott och olyckor. För företag och andra organisationer är det viktigt att vara medvetna om de regler som gäller för kamerabevakning. Genom att följa dessa regler kan organisationen säkerställa att kamerabevakningen är laglig och inte innebär ett oproportionerligt intrång i den personliga integriteten.


Övriga tips för företag

Förutom att följa de regler som gäller för kamerabevakning kan företag och andra organisationer också ta följande ytterligare åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten i verksamheten:

 • Utbilda personalen i hur de ska hantera säkerhetsincidenter.

 • Utveckla en säkerhetsplan för verksamheten.

 • Samarbeta med andra verksamheter i området för att öka tryggheten.


Prata med oss som vet

Har du fler funderingar kring kamerabevakningslagen eller kameraövervakning i er verksamhet?

Tveka inte att höra av dig till oss så kan vi hjälpa ert företag!Comments


bottom of page